Partidul Democrat din Moldova

Comunicat de presă

23 February 2022

INVITAŢIE LA CONCURS

INVITAŢIE LA CONCURS
 1. Prezentare generală:

 

 1. Partidul Democrat din Moldova, (PDM) anunţă concurs de oferte pentru achiziţia serviciilor de audit a Raportului privind gestiunea financiară pentru anii 2019-2021. Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor indicate de PDM în prezenta solicitare de oferte şi în baza unui contract de prestare servicii.

 

 1. Baza legală pentru efectuarea auditului:

 

 1. Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice
 2. Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015.

 

 1. Obiectul şi scopul auditului: Auditul privind gestiunea financiară a partidului politic.

Scopul auditului este verificarea corectitudinii administrării mijloacelor financiare în cadrul activităţii partidului, în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea partidului şi normele de contabilizare şi raportare a activităţii.

 1. Condiţiile de bază faţă de auditor:

 

 1. Auditorul trebuie să nu fi fost, în ultimii 5 ani, membru de partid sau trezorier în campania electorală, nici să fi ocupat funcţia de contabil sau responsabil de finanţe în cadrul partidului politic în care se efectuează auditul.
 2. Este interzis acelaşi auditor să efectueze auditul rapoartelor privind gestiunea financiară a partidului politic pentru două perioade consecutive.

 

 1. Termenul de efectuare a auditului:

Auditul urmează a fi desfăşurat începând cu 10.03.2022. Raportul de audit va fi elaborat în limba de stat şi prezentat la 31.03.2022.

 

 1. Cerinţele faţă de audit (sarcina tehnică):

 

La efectuarea auditului o atenţie deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

1.Efectuarea auditului

Raportului privind gestiunea financiară a partidului politic în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniu şi cu standardele de audit naţionale şi internaţionale.

 

 1. Verificarea şi analiza surselor de finanţare a partidului politic şi a cheltuielilor efectuate pe seama acestor surse în conformitate cu regulile şi destinaţia stabilite de actele normative care reglementează activitatea partidelor politice.

 

 1. Informaţia concludentă a auditorului din rapoartul de audit independent, referitor la datele incluse în rapoartul privind gestiunea financiară trebuie să conţină concluzia în ceea ce priveşte caracterul complet al informaţiei şi corespunderea cu cerinţele de întocmire a acestora.

 

 1. Oferta financiară

Oferta financiară va include oferta de preţ a serviciilor în monedă naţională (MDL), inclusiv TVA şi criteriile generale de estimare a serviciilor de audit pentru condiţiile sus-menţionate. Inclusiv, compania de audit va include acceptul privind disponibilitatea efectuării auditului în termenele stabilite prin prezenta ofertă.

Criteriile de evaluare şi selectare:

 1. Experienţă în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea auditorului responsabil şi a echipei care va efectua auditul;
 3. Preţul serviciilor;
 4. Perioada de efectuare a auditului (în zile);
 5. Imaginea şi reputaţia companiei (referinţe disponibile).

 

 1. Alte cerinţe şi informaţie:

 

Oferta trebuie să fie transmisă fie în formă electronică la e-mailul PDM cu indicarea denumirii ofertantului, fie depusă la sediul PDM: MD-2009, mun.Chişinău, str. Maria Cebotari, 4, până la data de 04.03.2022 , ora 10-00.