Partidul Democrat din Moldova

Codul de Etica şi Integritate

A PARTIDULUI  DEMOCRAT DIN  MOLDOVA
I. PREAMBUL
Partidul Democrat din Moldova pledează consecvent pentru modernizarea şi reformarea clasei politice din Republica Moldova, considerând valorile de bază ale  social-democraţiei, libertăţii, egalităţii şi solidarităţii între oameni, ca fiind indispensabile unei societăţi democratice.
Partidul Democrat din Moldova (PDM) este conştient de faptul necesităţii cultivării constante a eticii şi integrităţii în cadrul partidului şi între membrii acestuia.  Acest fapt urmează să ducă la stimularea competiţiei interne pentru promovarea în structurile de partid, ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în Parlament, a membrilor care demonstrează o pregătire profesională recunoscută şi o probitate morală necontestată.
 În vederea protejării drepturilor şi libertăţilor omului, a solidarităţii umane, al respectului persoanei şi al familiei, în scopul creşterii coeziunii sociale, creării  şi consolidării unor relaţii de colaborare şi respect între cetăţeni, pe de o parte, şi între membrii de partid şi instituţiile statului, pe de altă parte, Partidul Democrat din Moldova adoptă prezentul Cod de Etică şi Integritate.
 Codul de Etică şi Integritate al Partidului Democrat din Moldova este un set de reguli de comportament pentru membrii partidului, referitoare la participarea lor la viaţa politică, cu care aceştia se identifică şi cu care sunt de acord din momentul aderării la partid, reguli care sunt destinate să garanteze buna îndeplinire de către partid a obiectivelor politice în ambele sale dimensiuni - socială şi economică - pentru buna funcţionare a statului de drept, democratic şi social, prin asigurarea unor raporturi corecte între cetăţean şi stat.
Membrii Partidului Democrat din Moldova trebuie să cunoască şi să respecte toate documentele doctrinare, statutare şi programatice ale partidului şi să acţioneze în concordanţă deplină cu valorile cuprinse în acestea.
Prezentul Cod de Etică şi Integritate se aplică tuturor persoanelor ce au calitatea de membri ai Partidului Democrat din Moldova indiferent dacă ocupă sau nu funcţii politice, de reprezentare sau de conducere în diversele entităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.
Prezentul Cod este un document intern de partid care nici într-un caz nu  substituie Constituţia, actele legislative în vigoare, scopul său fiind acela de a consolida structura organizaţională a Partidului  Democrat din Moldova pe baza unor valori şi a unui climat etic şi de integritate  adecvat activităţii sale politice şi sociale. 
Respectarea normelor cuprinse în Codul de Etică şi Integritate al Partidului Democrat din Moldova, constituie un criteriu pentru evaluarea integrităţii şi calităţii de membru al partidului.
 
II. OBIECTIVE
Obiectivele prezentului Cod de Etică şi Integritate urmăresc:
creşterea şi consolidarea încrederii şi respectului reciproc în interiorul partidului, între membrii partidului pe de o parte şi cetăţeni şi entităţi publice pe de altă parte;
asigurarea şi menţinerea unui înalt nivel de prestigiu al Partidului Democrat din Moldova, ca partid responsabil exponent al interesului public şi să contribuie la eliminarea acelor fapte care pot prejudicia imaginii acestuia;
•        asigurarea  corectitudinii raporturilor între membrii partidului, care trebuie să demonstreze o conduită profesională, morală şi politică ce corespunde intereselor ţării şi ale PDM.
 
III. VALORI ŞI PRINCIPII GENERALE
Membrii PDM se angajează ca, în activitatea lor politică şi civică să respecte următoarele principii directoare:
 
1. Onestitate şi respect faţă de Lege
•        respectarea Constituţiei şi a legilor în vigoare, respectarea standardelor morale şi de convieţuire publică. În relaţiile interne trebuie să primeze respectul reciproc, probitatea profesională, colegialitatea, raţionalitatea şi discernământul.
 
2. Respectarea drepturilor civice fundamentale
•        condamnarea intoleranţei, rasismului, antisemitismului, xenofobiei, discriminărilor de orice natură.
3. Integritate şi respect în activitatea politică, administrativă şi profesională
•        evitarea gesturilor, a mesajelor şi a oricăror acţiuni care aduc atingere demnităţii umane, valorilor democratice, imaginii publice a Partidului Democrat şi exercitării în condiţii de moralitate şi respect faţă de cetăţeni a activităţii politice, administrative şi profesionale.
4. Solidaritate şi responsabilitate
•        evitarea comportamentelor individualiste sau arbitrare în detrimentul comunităţii şi/sau interesului organizaţiei din care face parte şi al interesului general al partidului.
•        respectarea cadrului confidenţial impus de lege (în condiţiile exercitării unei funcţii nominalizate politic)
•        informarea organizaţiei de apartenenţă în situaţia apariţiei unor activităţi contrare legii, Statutului şi principiilor Codului de Etică şi Integritate.
5. Transparenţă şi integritate
•        informarea corectă şi completă a structurilor de conducere ale partidului cu privire la activităţile desfăşurate în funcţia publică sau politică deţinută, respectiv poziţiile adoptate pentru a fi folosite în acţiunile de informare a membrilor de partid şi a cetăţenilor;
•        echidistanţă în exercitarea prerogativelor funcţiei deţinute (nu uzează în interes personal în scopul de a influenţa corectitudinea activităţii profesionale sau pentru a exercita presiuni / imixtiuni neconforme cu legea sau cu prevederile Statutului).
 
IV. DREPTURILE MEMBRILOR ŞI SIMPATIZANŢILOR
 Membrii şi simpatizanţii PDM dispun de libertate de expresie, putând să-şi exprime liber opiniile şi luările de poziţie la toate nivelurile de organizare ale partidului. Respectarea opiniei şi a votului personal al membrilor de partid  constituie un principiu fundamental.
Membrii şi simpatizanţii PDM au dreptul de a fi informaţi cu privire la luările de poziţie ale Partidului cât şi cu privire la organizarea activităţilor sale, la nivel local sau naţional (adunări, conferinţe, congres etc.) şi pot participa la activităţile şi evenimentele organizate de partid.
Integritatea, moralitatea, cinstea, corectitudinea, comportamentul adecvat, competenţa profesională şi activitatea politică sunt principalele criterii de promovare în funcţii de partid sau susţinute de partid.
Orice membru poate să-şi exprime fără îngrădire părerile politice sau să facă propuneri cu impact economico-social pozitiv, în cadrul organelor statutare ale partidului, în mod civilizat, logic şi argumentat.
Membrii de partid îşi pot manifesta plenar competenţele individuale şi profesionale în cadrul organizaţiilor de partid şi a structurilor asociate acestuia, atât la nivel local cât şi la nivel naţional.
Membrii de partid au aceleaşi drepturi politice şi elective în interiorul Partidului Democrat, indiferent de originea socială,  de gen, vârstă, religie sau origine etnică, conform prevederilor Statutului Partidului Democrat.
Membrii PDM  pot solicita intervenţia Colegiului de Etică şi Arbitraj în toate cazurile în care consideră că asupra lor au fost exercitate presiuni nejustificate, de orice natură ar fi acestea.
În caz de litigii sau de conflicte în interiorul organizaţiilor Partidului Democrat, membrii au dreptul de a solicita clarificarea situaţiei la un for superior al partidului (Consiliu raional, Consiliu executiv, Consiliul Politic Naţional).
 
 
V. ÎNDATORIRILE MEMBRILOR
Membrii Partidului Democrat au datoria de a respecta prevederile Statutului Partidului Democrat din Moldova  şi ale prezentului Cod de Etică şi Integritate, activând  cu bună-credinţă şi în condiţiile respectului reciproc în interiorul partidului.
Disciplina democratică trebuie respectată de toţi membrii partidului, astfel încât aceştia se angajează ca, după parcurgerea procesului de dezbatere democratică în toate chestiunile care privesc viaţa internă a organizaţiilor de partid, să respecte pe deplin deciziile adoptate.
Membrii PDM se angajează să respecte prevederile şi procedurile statutare în ceea ce priveşte  determinarea şi stabilirea candidaţilor la funcţii elective acţionând cu competenţă şi bună-credinţă pentru îndeplinirea obiectivelor de politică generală  şi locală ale partidului.
În exercitarea mandatelor de reprezentare, ca şi în poziţiile nominalizate politic, membrii PDM au datoria de a respecta interesul general şi valorile constituţionale, fără a utiliza aceste poziţii în scopuri personale.
Membrii de partid pot fi sancţionaţi conform prevederilor Statutului Partidului Democrat şi ale prezentului Cod de Etică şi Integritate.
 
VI. CRITERII DE CONDUITĂ ŞI INTEGRITATE PENTRU CANDIDAŢII PDM
Partidul Democrat din Moldova îşi va retrage sprijinul politic şi nu va susţine persoanele  care doresc ocuparea, în condiţiile legii, a unor funcţii de demnitate publică  sau administrative alese sau numite dacă  se află într-una din situaţiile de mai jos:
1. Sunt/au fost parte a unui proces penal prin:
a) începerea împotriva sa unei urmăriri penale sau a fost trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie şi conexe corupţiei sau alte infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
b) condamnarea definitivă pentru infracţiuni de corupţie şi conexe, pentru infracţiuni săvârşite cu aplicarea violenţei sau pentru alte infracţiuni săvârşite cu intenţie.
2. Au manifestat un comportament injurios, agresiv sau neadecvat faţă de cetăţeni;
3. Au schimbat apartenenţa politică  fiind la treilea partid politic, altfel decât prin reorganizare în condiţiile legii, dorind să obţină astfel exclusiv avantaje personale;
4. Au angajat  în funcţii, în cadrul instituţiilor publice pe care le-a condus ori le conduce, soţul/soţia, rude sau afini de gradul întâi;
5. În privinţa cărora s-a stabilit următoarele
a) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terţe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluţionarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislaţiei privind reglementarea conflictului de interese;
b) nedepunere a declaraţiei de avere şi interese personale sau refuz de a o depune, în condiţiile legii;
c) dispunere de către instanţa de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate
6. Au avut declaraţii publice sau atitudini rasiste, şovine, xenofobe ori discriminatorii, de gen sau  religie  ce au fost constatate în modul stabilit;
 7. Înregistrează datorii, ca persoană fizică, la bugetul local, al comunităţii în care candidează dacă acest fapt a adus daune considerabile comunităţii şi imaginii partidului;
8. Au săvârşit fapte ce contravin normelor morale şi etice, fapt ce a prejudiciat grav imaginea şi reputaţia  în comunitatea în care îşi manifestă intenţia de a candida.
9. Au fost membri, au colaborat sau colaborează cu serviciile secrete/speciale ale statelor străine.
 
       VII. BUNE PRACTICI ÎN ACTIVITATEA POLITICĂ
În exercitarea activităţii politice membrii Partidului Democrat din Moldova:
•        nu trebuie să utilizeze în scop personal funcţiile  în defavoarea interesului organizaţiei de partid de care aparţin şi /sau a imaginii publice a Partidului Democrat;
•        nu vor profita de funcţia politică pentru a exercita presiuni – temporare sau de durată – asupra colegilor / organizaţiei locale în forţarea unor decizii care să contravină legii, interesului public, liniei generale a partidului, a agendei politice a acestuia, sau intereselor comunităţii;
•        se vor abţine să iniţieze sau să promoveze orice acţiune care ar putea aduce atingere organizaţiei din care face parte sau a imaginii publice a Partidului Democrat;
•        nu vor putea să încheie sau să participe la încheierea vreunei înţelegeri care să conducă la o acţiune sau activitate împotriva interesului partidului, favorizând interesele altei persoane sau altei formaţiuni politice;
•        nu vor promova acţiuni care compromit obiectivele politice ale Partidului Democrat sau care conduc la abandonarea nejustificată a responsabilităţilor, precum şi neglijenţa în exercitarea acestora.
 
VIII. UTILIZAREA BUNURILOR PATRIMONIALE ALE PARTIDULUI
          Membrii Partidului  Democrat au obligaţia:
•        să nu utilizeze bunurile, echipamentele, serviciile, informaţiile şi resursele financiare ale partidului în alte scopuri decât cele necesare desfăşurării activităţii de partid;
•        să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi activităţilor specifice ale partidului / organizaţiei, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede altfel;
•        să asigure şi să păstreze integritatea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul organizaţiei locale sau centrale în care activează.
•        de a susţine efortul financiar colectiv al partidului prin achitarea cotizaţiei stabilite de Statut.
 
IX. SANCŢIUNI
Neîndeplinirea, îndeplinirea cu rea-credinţă sau nerespectarea prevederilor ori obligaţiilor prevăzute în prezentul Cod, se sancţionează potrivit Statutului Partidului Democrat, care se completează după cum urmează:
În cazul în care, pentru fapte de corupţie sau infracţiuni săvîrşite cu intenţie, un membru de partid se află într-una din următoarele situaţii:
începerea urmăririi penale;
dispunerea unei măsuri preventive;
trimiterea în judecată;
condamnarea în primă instanţă;
     pronunţarea unei hotărâri de condamnare definitivă cu executarea pedepsei privativă de libertate, Colegiul de Etică şi Arbitraj la sesizare sau din oficiu, cercetează speţa şi face propuneri către Consiliul Executiv sau Consiliul Politic Naţional, după caz.
Consiliul Executiv sau Consiliul Politic Naţional, după caz  poate dispune  următoarele sancţiuni:
Retragerea sprijinului politic;
Suspendarea din calitatea de membru de partid;
Excluderea din partid.
 
X. DISPOZIŢII FINALE                 
Respectarea prevederilor şi a normelor prezentului Cod reprezintă o datorie a fiecărui membru al PDM. 
Responsabilitatea aplicării prevederilor Codului de Etică şi Integritate  este în egală măsură individuală şi colectivă a membrului de partid şi a organizaţiei de partid.
Prevederile prezentului Cod sunt completate cu prevederile Statutlui PDM care se va aplica corespunzător.